co jsou věcná břemena a kdy je řešit?

Věcné je právo určité osoby k cizí věci. 

Věcná břemena rozdělujeme do dvou kategorií na:

služebnosti – majitel nemovitosti je povinen něco strpět nebo se něčeho zdržet, typickým případem je umožnění přístupu na pozemek cizí osobě. Služebnosti můžeme dále dělit na osobní a pozemkové. V případě osobní služebnosti je věcné břemeno spojeno s konkrétní osobou, naopak u služebnosti pozemkové je svázáno s konkrétním pozemkem.

reálná břemena – V tomto případě je smluvní strana, na jejímž majetku věcné břemeno spočívá, povinna něco aktivně konat, například dávat protistraně část své úrody. 

Nejčastější břemena

služebnost bytu – typicky se rodiče rozhodnou převést vlastní nemovitost na svoje potomky, aby však měli jistotu klidného bydlení i nadále nechají vyhotovit dokument, kterým na nemovitost umístí tzv. služebnost bytu, která komukoli znemožní jejich vystěhování proti jejich vůli.  Existují situace, kdy je toto věcné břemeno na nemovitosti zřízeno, avšak oprávněný se po čase rozhodl žít na jiném místě a služebnost bytu nepotřebuje. V takovém případě je vhodné domluvit se s danou osobou na výmazu věcného břemene z listu vlastnictví. Takovýto krok musí být podložen písemně a pro jeho úspěšné provedení je třeba podat na katastrální úřad návrh na výmaz věcného břemene.

Služebnost cesty

Setkáme se s tím v případech, kdy se k určité nemovitosti není možné dostat jinak než přes cizí pozemek. Majitel pozemku, na kterém je zapsána služebnost cesty, tedy musí strpět a nesmí nijak bránit průjezdu a průchodu osobě v jíž prospěch je toto věcné břemeno zřízeno. 

Co dělat při prodeji nemovitosti, když je zatížena věcným břemenem?

Pokud chcete zjistit zda je nemovitost zatížena věcným břemenem tak využijte webovou stránku katastr nemovitostí. 

Kupujícímu uvedeme veškeré informace které k věcnému břemenu máme,  rovnou je vhodné informace uvést do inzerátu. https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ , Věcné břemeno je nutné uvést  do kupní smlouvy. V případě neuvedení této informace by se kupující mohl cítit poškozen a celý prodej by se zbytečně protáhl. 

RE/MAX

brno a okolí

telefon

+420 773 750 076

Email

bara.hlavkova@re-max.cz