Jak zdanit příjem z prodeje nemovitosti?

Příjem z prodeje nemovitosti musí být, jako další příjmy, zahrnutý do daňového přiznání. Jedná se o daň z příjmů získaných prodejem nemovitosti se sazbou 15 %. V případě dražších nemovitostí se částka může vyšplhat i na několik stovek tisíc, což významně sníží čistý výnos z prodeje. Proto je daň třeba myslet hned na začátku u stanovení kupní ceny. Nicméně existují případy, ve kterých je příjem od daně osvobozen. Jednou z nich je splnění časového testu – doby, po kterou v nemovitosti žijete nebo ji vlastníte. 

Daně z nemovitých věcí

•Plátcem daně je každý, kdo vlastní nemovitost na území ČR

•Sazba dle výměry nemovitosti a danými koeficienty

•Ke stavu k 1. 1. daného roku v daném kraji

•Podání do 31. 1., 1x, po té jen v případě změny

•Platba 1x ročně do 31. 5.

•Nutnost se z této daně odhlásit, pokud již nejsem vlastníkem

Do dvouleté lhůty časového testu spadají všechny nemovitosti, které jsou určené k trvalému bydlení. Pokud jste v nemovitosti dva roky od jejího pořízení bydleli. tak jste osvobozeni.

Co se rozumí pod pojmem bydliště?§2 odst. 4 ZDP

místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat Stálým bytem se pak rozumí byt, který je poplatníkovi kdykoliv k dispozici podle jeho potřeby, ať již vlastní nebo pronajatý Tento byt může být poplatníkem pronajat jiné osobě formou, která umožňuje podle potřeby poplatníka jeho užívání bez prodlevy Úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě se posuzuje vzhledem k okolnostem jeho osobního a rodinného stavu, má- li zde rovněž např. manželku (děti, rodiče, nebo zda byt je využíván v návaznosti na jeho ekonomické aktivity (zaměstnání apod. V praxi to nejčastěji bývá trvalý pobyt)

Stejně to platí i u dědictví. 

PRODEJ NEMOVITOSTI, JEŽ BYLA nabita DĚDICTVÍM NEBO ODKAZEM:

musí být SPLNĚNÍ ČASOVÉHO TESTU 5 LET VLASTNIT NEBO 2 ROKY TRVALE bydlet pak – daň z příjmu fyzických osob nevzniká. DO ČASOVÉHO TESTU se ZAPOČÍTÁVÁ i LHŮTA VLASTNĚNÍ ZŮSTAVITELE, KTERÝ BYL V ŘADĚ PŘÍMÉ NEBO MANŽELEM

V případě, že by nebyl časový test splněn:

– bude muset být vytvořen znalecký posudek K DATU NABYTÍ DĚDICTVÍM

Řada přímá:

Podle § 116 občanského zákoníku je příbuzným v řadě přímé každý potomek nebo předek, kdy jedna z takto kvalifikovaných osob pochází zrozením z osoby druhé. Nezáleží na tom, jestli se jedná o potomky ( syn, vnuk, pravnuk) nebo o předky (tj. otec, děd, praděd atd.)

Možností, kdy nebudete muset platit daň, je případ, kdy zisk z prodeje obratem investujete do nového bydlení. Pokud se na vás nevztahuje ani jeden případ, vztahuje se na vás pětiletý časový test (s účinnosti od 1.ledna 2021) Nemovitosti nabyté po této účinnosti mají prodlouženou lhůtu na 10 let

Do pětileté lhůty (s účinnosti od 1.ledna 2021) Nemovitosti nabyté po této účinnosti mají prodlouženou lhůtu na 10 let.

Pro neplacení daně zahrnujeme nemovitosti, které nejsou určené k trvalému bydlení.  Nemovitosti určené k bydlení jsou zahrnuty do této lhůty v případě, že jste v nich neměli trvalé bydliště. 

Chystáte se prodávat nemovitost? Víte jaké jsou nejčastější chyby při prodeji nemovitosti? 

RE/MAX

BRNO A OKOLÍ

telefon

+420 773 750 076

Email

bara.hlavkova@re-max.cz