ZODPOVĚDNOST ZA VADY NEMOVITOSTI

Skryté vady, které se v době koupě ještě viditelně neprojevily, mohou kupující reklamovat pět let od koupi nemovitosti. Po předchozím majiteli mohou žádat odstranění závad nebo slevu z kupní ceny. Při prodeji bytu nebo domu musí prodávající počítat s tím, že kupujícímu odpovídá za faktické vady nemovitosti. 

Co jsou typické typy skrytých vad?

Zápach z netěsné kanalizace, 

Popraskané stěny kvůli nedostatečnému vyztužení zdiva 

Vlhkost a odpadávající obklady v koupelně 

Plíseň na stěnách zakrytá sádrokartonem

 

Zjevné vady však kupující reklamovat nemůže, neboť se má za to, že si jich byl kupující vědom, a že tak již nemovitost koupil. 

Jak se vyhnout problémům se skrytými vadami?

Jestliže se chcete jako kupující nebo jako prodávající vyhnout komplikacím, měli byste si technický stav nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy prověřit. Pokud se tak chce prodávající zbavit své odpovědnosti za vadu, musí kupujícího na konkrétní nedostatek nemovitosti výslovně upozornit a tuto skutečnost v případném soudním řízení prokázat.Na většině nemovitostí se však vyskytují vady, které laik nemá šanci pouhým okem objevit. Reklamovat kupující může všechny skryté vady, které neodpovídají stáří a obvyklému opotřebení nemovitosti. 

 Vzdání se práv z vadného plnění

  • Kupující se písemně výslovně vzdá nároků z vad (V kupní smlouvě nebo samostatné prohlášení)
  • Spíše minimální využití

 Aktivní přístup smluvních stran

  • upozornění kupujícího na všechny vady, o kterých prodávající ví
  • umožnění kupujícímu provedení důkladné prohlídky nemovitostí
  • provedení důkladného popisu nemovitostí, včetně data výstavby, údaje o provedených opravách a rekonstrukcích
  • zajištění provedení znaleckého posudku nebo jiného odborného (technického) posudku ohledně stavu nemovitostí a seznámení kupujícího s jeho závěry
  • provedení znaleckého posudku na žádost prodávajícího nebo kupujícího

RE/MAX

BRNO A OKOLÍ

telefon

+420 773 750 076

Email

bara.hlavkova@re-max.cz